Konkurs! Do wygrania 3 x książka “Prawo dla biznesu. E-commerce”.

Spis treści

Ogłaszamy konkurs książkowy, w którym do wygrania jest jedna z 3 książek “Prawo dla biznesu. E-commerce”, której autorami są Piotr Kantorowski i Paweł Głąb. Chcesz wziąć udział w konkursie? Poznaj zasady i szczegóły.

Zasady konkursu

 • Konkurs odbywa się tylko na naszej stronie na Facebook’u https://www.facebook.com/kuzniaebiznesu/posts/1417914011932138
 • Do wygrania jest jedna z 3 książek “Prawo dla biznesu. E-commerce”
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać artystyczne zdjęcie z wyjaśnieniem, dlaczego to Ty masz szansę otrzymać tą książkę. Zdjęcie i komentarz ma nawiązywać do branży e-commerce
 • Zdjęcie należy umieścić pod postem konkursowym na stronie Kuźnia e-biznesu na Facebook’u (link do strony podany jest powyżej)
 • Konkurs trwa od 14 do 28 września 2020. włącznie
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie na Facebook’u https://www.facebook.com/kuzniaebiznesu niezwłocznie po zakończeniu konkursu

Weź udział w konkursie

Zachęcamy wszystkich miłośników świata e-commerce do wzięcia udziału w konkursie. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Niech wygra trójka najlepszych!

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj książkę – Prawo dla biznesu. E-commerce”

(zwany dalej Regulaminem)

§1. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „Wygraj książkę – Prawo dla biznesu. E-commerce”, zwanego dalej “Konkursem” jest Paweł Kosmala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kosmala Paweł Kuźnia E-Biznesu, ul. Jana Pawła II 19/ 21, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141574463 zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kuzniaebiznesu/ (zwanej dalej “Fanpage”)
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu  14.09.2020 roku i kończy się w dniu 28.09.2020 roku.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyznania Nagrody głównej.
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w dniu dokonywania zgłoszenia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – zwany dalej „Uczestnikiem”.
 3. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 oraz posiadająca konto w serwisie Facebook.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższą rodzinę rozumie się wstępnych i zstępnych, współmałżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 6. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie, o którym mowa w §3 Regulaminu nie może być sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu Facebook.

§3. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia posiadającego walory artystyczne nawiązujące do branży e-commerce lub bezpośrednio z nią związane, którego treść ma uzasadniać lub co najmniej nawiązywać do tego dlaczego to właśnie Uczestnik powinien otrzymać nagrodę w konkursie.

§4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją Konkursową”), powołana przez Organizatora, składająca się z od 2 do 4 osób przez niego wskazanych i działająca na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Do dnia 28.09.2020 roku, każdy z Uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w Konkursie, którego nagrodą jest książka „Prawo dla biznesu. E-commerce”.
 3. Decyzje o wygranej w Konkursie podejmuje Komisja Konkursowa w dniu 29.09.2020 roku. Komisja Konkursowa spośród wszystkich Uczestników wybierze trzech Laureatów Konkursu, z których każdy otrzyma jeden egzemplarz książki “Prawo dla biznesu. E-commerce”.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zgłoszenie, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminem.

§5. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest książka „Prawo dla biznesu. E-commerce” – dalej jak Nagroda.
 2. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród dla jednego Zwycięzcy przewidziana w ramach niniejszej akcji nie przekroczy kwoty 2000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), a konkurs dotyczy działalności artystycznej przez co nagrody są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

§6. Odbiór nagród

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 30.09.2020 roku na stronie https://www.facebook.com/kuzniaebiznesu/. Po przekazaniu danych osobowych Laureatów Konkursu Organizatorowi konkursu, Nagroda w postaci książki „Prawo dla biznesu. E-commerce” zostanie przekazana za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu korespondencji są zbierane od Laureatów Konkursu w celu doręczenia Nagrody. Organizator przewiduje również możliwość osobistego odbioru Nagrody.
 2. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestników niepełnych  czy też nieprawidłowych danych.
 3. Nagrody w niniejszym Konkursie są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2032).
 4. Laureat Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody głównej na osoby trzeciej.
 6. Nagroda nieodebrane przez Laureata Konkursu przepada na rzecz Organizatora.

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy powinni zgłaszać drogą e-mailową na biuro@kuzniaebiznesu.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać adres  e-mail uczestnika, jego imię i nazwisko, opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja w tytule powinna zawierać dopisek „Konkurs: Prawo dla biznesu. E-commerce”
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail, z którego przysłał zgłoszenie reklamacyjne.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników ubiegających się o Nagrody jest Paweł Kosmala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kosmala Paweł Kuźnia E-Biznesu, ul. Jana Pawła II 19/ 21, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141574463 .
 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie adresu e-mail, imienia i nazwiska, wizerunku oraz adresu do korespondencji w przypadku Laureatów Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia konkursu, chyba, że dalsze ich przetwarzanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 9. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 10. sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
 11. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w artykule 17 RODO,
 12. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
 13. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych wskazanych w art. 21 RODO,
 14. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób automatyczny.
 15. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 17. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów w ramach, których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 18. Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane osobowe.

§9 Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

 1. Uczestnik biorący udział w Konkursie na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)  wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje formę publikacji polegającą na udostępnianiu na stronie internetowej i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest do wglądu do dnia 07.10.2020 roku na stronie https://kuzniaebiznesu.pl/.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Konkursu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
Informacje o autorze